La Esperanto-Societo Kebekia havas novan statuton

De pluraj jaroj la estraro konsideras ke la malnova statuto de la Societo ne plu taŭgas. Unue, pro la bonvena kresko de la membronombro (kaj eble pro la malpli bonvena nepartoprenemo de la membroj), la kvorumo, definita kiel dekono de la membraro (kaj, antaŭ tio, kiel kvarono de la membraro, se mi bone memoras), fariĝis malfacile atingebla. Due, la statuto aludis jarajn kotizojn kaj membrecon, kiuj ne plu ekzistas jam de kelkaj jaroj. Trie, ĝi limigis la okazigon de la jara ĝenerala kunsido al la someraj monatoj, dum de jaroj ĉiuj trovas pli taŭge aranĝi ĝin en septembre, eĉ en oktobro. Kvare, ĝi limigis la estraron al kvin membroj, inter kiuj devige estu sekretario-kasisto (posteno nun bonvene dividita) kaj devigis poŝtan referendumon se kandidatigis sin pli ol kvin homoj dum senkvoruma ĝenerala kunsido. Fine, ĝi antaŭvidis la okazigon de poŝta referendumo en certaj okazoj — kio jam okazis, por statutŝanĝo, se mi bone memoras. Kial referendumo se ĉiuj povas virtuale diskuti kaj voĉdoni de sia propra hejmo ie ajn en la mondo?

Pro tiuj kialoj, estraranoj — ĉefe Nicolas Viau kaj Sylvain Auclair — verkis proponon de nova statuto kaj la estraro prezentis ĝin al la ĝenerala kunsido de la 15a de oktobro. Bedaŭrinde, la manko de kvorumo malebligis ĝin akcepton.

Tamen, bona artikolo de la nun malnova statuto estis la jena: 

1. La estraro rajtas amendi tiun ĉi statuton, ĉe limoj preskribitaj de leĝo.
2. Tiuj amendoj validas nur ĝis la venonta kvoruma ĝenerala kunveno, kiam la membraro rajtas akcepti aŭ rifuzi la amendojn.

Nu, en la estraro kunsido okazinta tuj post la fermo de la ĝenerala kunsido, la estraro akceptis la nove proponitan statuton. Jen ĝi.

Verkis Silvano Auclair, sekretario de ESK

Oktobro 2021 

Statuto de la Esperanto-Societo Kebekia 

Art. 1a Nomo
La oficiala nomo de la societo estas « Esperanto Societo-Kebekia », en la franca « Société québécoise d’espéranto ». La societo povas esti menciita ankaŭ per la mallongigo « E.S.K. », « ESK », « Espéranto-Québec », aŭ aliaj nomformoj elektitaj de la estraro. 

Art. 2a Oficiala lingvo
1. La oficiala lingvo de la societo estas la Internacia Lingvo Esperanto.
2. La societo uzas la francan lingvon por korespondi kun la publikaj instancoj en Kebekio kaj kun personoj, kiuj ne konas la internacian lingvon. Laŭeble ĝi uzas aliajn lingvojn kun personoj, kiuj ne konas la francan. 

Art. 3a Celo
1. La celo de la societo estas la progresigo de la internacia lingvo en la tuta mondo, ĉefe en Kebekio.
2. La celo estas plene kaj sole eduka kaj kultura : la societo rajtas agi nur por instrui la Internacian Lingvon, reklami ĝin, publikigi aŭ disdoni esperantaĵojn, konigi la internacian komunumon alireblan per Esperanto, faciligi renkontojn inter esperantistoj por ebligi ilin praktiki la lingvon kaj plibonigi sian lingvoscion kaj, fine, informi la oficialajn instancojn pri la avantaĝojn de Esperanto, kaj flanke kaj tute senpartie, provi akiri ilian apogon. 
3. La societo estas tute sentprofitcela. Ĝi tamen rajtas vendi kun profito librojn, gazetojn, insignojn, reklammaterialon kaj ĉion utilan al sia agado kondiĉe, ke la profito estu uzita nur por plifaciligi, akceli aŭ pliefikigi ĝian edukan kaj informan agadon. 
4. La societo estas ligita al neniu politika, filozofa aŭ religia movado. 

Art. 4a. Sidejo
La sidejo de la societo estas en Kebekio, en loko decidita de la estraro. 

Art. 5a. Membroj
1. La membrecon oni akiras aŭ konservas per pago de unu el la kotizoj menciitaj en la artikolo 9a.
2. Rajtas aniĝi iu ajn Kebekiano, ĉu Kanada civitano aŭ ne, kiu subtenas la celon de la societo.
3. La estraro rajtas permesi aniĝon al personoj ne loĝantaj en Kebekio, kiuj subtenas la celon de la societo.
4. Rajtas aniĝi ĉiu loka aŭ regiona Esperanto-organizaĵo en Kebekio. Tiaokaze ĉiu membro de la koncerna organizaĵo iĝas membro de E.S.K. kondiĉe, ke li pagu al sia grupo la taŭgan kotizon. 

Art. 6a. Kategorioj de membroj
1. Membroj aliĝas dumvive per unufoja pago de kotizo decidita de la estraro. Membroj povas malaliĝi per simpla skriba peto. La sekretario forigas de la membrolisto la nomojn de la forpasintaj membroj kaj de tiuj membroj, kiujn ne plu eblas kontakti de unu jaro. 2. La estraro povas nomumi honorajn membrojn. 

Art. 7a. Eksigo de membro
1. La estraro rajtas eksigi membron kiu agas kontraŭ la celo de la societo.
2. Ĉiu eksiga decido postulas la subtenon de almenaŭ du trionoj de la estraranoj.
3. Se la eksigoto estas estrarano, li aŭ ŝi ne rajtas partopreni la voĉdonon. Tiaokaze necesas, ke almenaŭ du trionoj de la ceteraj estraranoj subtenu la eksigon.
4. La eksigito rajtas remembriĝi laŭ decido de la ĝenerala kunveno. 

Art. 8a. Financo 
1. La societa jaro komenciĝas la 1an de junio kaj finiĝas la 31an de majo. 
2. La societo funkcias per la kotizoj de la anoj, per donacoj de simpatiuloj kaj per la profitoj menciitaj en la artikolo 3a paragrafo 3a. 

Art. 9a. Kotizoj
La estraro rajtas decidi, kiujn kotizon permesas membrecon. 

Art. 10a. Estraro 
1. La aktiveco de la estraro celas kunordigi la agadon de la aktivaj esperantistoj de Kebekio. Ĝi konstistas el minimume tri membroj, ĉiuj unuope elekitaj por du jaroj de la plimulto de la membroj ĉeestantajla ĝeneralan kunvenon de la neparaj jaroj. 
2. Kandidatoj al la estraro povas proponi sin al la prezidanto antaũ la ĝenerala kunveno aŭ persone dum tiu kunsido.Se estas tri aǔ malpli da kandidatoj, ili elektiĝas sen baloto. 
3. La estraranoj elektas inter si prezidanton, vicprezidanton, kasiston kaj sekretarion. La taskoj de kasisto kaj seketarioj povas estis kunigitaj. 
4. La deĵorado de la estraro definitive elektita dum ĝenerala kunveno komenciĝas tuj. Ĉiuokaze la malnova estraro devas prizorgi la ĉiutagajn aferojn de la societo ĝis la nova estraro ekdeĵoras. 
5. La estraro rajtas delegi taskon, sub sia respondeco, al alia membro de la Societo.
6. La estraro rajtas inviti membron partopreni estrarkunsidojn laŭ sia bontrovo.
7. Okaze de forpaso, eksiĝo aŭ eksigo de estrarano, la ceteraj estraranoj elektas alian voĉdonrajtan membron por plenumi postenon dum la restanta deĵorperiodo. 8. Balotoj povas okazi elektronike. 

Art. 12a. Ĝeneralaj kunvenoj
1. Statuta ĝenerala kunveno okazas ĉiujare en la ses monatoj post la fino de la financa jaro
2. Dum la ĉiujara statuta kunveno la estraranoj prezentas siajn raportojn al la anaro.
3. Dum la ĉiujara statuta kunveno la membraro pridiskutas la societan agadon kaj faras decidojn aŭ rekomendojn pri la estonta agado.
4. La estraro rajtas kunvoki iam ajn specialan ĝeneralan kunvenon, kiu decidu pri decido kiun ĝi taksas grava.
5. La estraro devas kunvoki, ene de tri monatoj, specialan ĝeneralan kunvenon por pridiskuti kaj pribaloti demandon, se tion postulas per letero al la prezidanto almenaŭ kvarono de la membroj de la societo. 
6. Kvorumo estas formata de la plejmulto de la estraranoj kaj almenaŭ egala nombro de ĉeestantaj membroj ekster la estraro. 
7. Ĝeneralaj kunsidoj povas okazi père de elektronikaj rimedoj. 

Art. 14a. Komitatoj kaj postenoj
1. La estraro rajtas starigi komitatojn aŭ nomumi personojn, eĉ ne-membrojn, por plenumi specialajn taskojn.
2. Komitatoj kaj postenoj ekzistas nur laŭ la bezono de la estraro, kiu rajtas laŭvole nuligi aŭ ŝanĝi ilin. 

Art. 15a. Komunikado inter la membroj.
1. La estraro zorgas pri organo aŭ aliaj taŭgaj rimedoj de la societo por faciligi la komunikadon inter si kaj la membraro, kaj inter la membroj.
2. Tiel longe dum ne eblas aŭ oportunas starigi regulan organon, ties rolon povas ludi novaĵbultenoj sendotaj laŭbezone al ĉiuj individuaj membroj kaj grup-prezidantoj.
3. Senprokraste devas esti publikigitaj ĉiuj decidoj de la estraro, krom tiuj koncernantaj nur ĝian internan funkciadon. 
4. Okaze de ĝenerala kunveno, statuta au speciala, ties anonco kaj tagordo devas esti publikigitaj almenaŭ du semajnoj antaŭ la dato de la kunveno. 
5. La tutjaraj raportoj de la estraranoj kaj postenuloj devas esti publikigitaj plej malfrue ĉe la malfermo de la statuta ĝenerala kunveno. 
6. Se ĝenerala kunveno devas pritrakti ŝanĝojn en la societa statuto, la ŝanĝotaj artikoloj aŭ paragrafoj devas esti menciitaj en la anonco de la kunveno. Laŭeble oni aldonu la proponotajn ŝanĝojn. 
7. La estraro devas pubikigi senprokraste la rezulton de ĉiu referendumo. 

Art. 16a. Amendoj al la statuto
1. La estraro rajtas amendi tiun ĉi statuton, ĉe limoj preskribitaj de leĝo.
2. Tiuj amendoj validas nur ĝis la venonta kvoruma ĝenerala kunveno, kiam la membraro rajtas akcepti aŭ rifuzi la amendojn.
3. La estraro devas meti en la tagordon de iu ĝenerala kunveno eron pri statut-amendo, se tion postulas almenaŭ du membroj. Tiuokaze, dum la ĝenerala kunveno, la membroj pridiskutas la amendo(j)n kaj, se kvorumas, akceptas aŭ malakceptas ĝin (ilin). 

Art. 17a. Disiĝo de la societo
Okaze de disiĝo de la societo, ĉiu aktivo restanta post pago de la ŝuldoj estus donacita al unu au pluraj senprofitcelaj Esperanto-organizaĵoj en Kebekio, aŭ se ne eble, en Kanado aŭ aliloke. Pri la detaloj decidus la membraro ĉe ĝenerala kunveno aŭ per referendumo. 

Finiĝo 

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *